Pütürge Belediyesi KPSS 60 Puan İle Memur Alım İlanı Yayımladı!

Pütürge Belediyesi KPSS 60 Puan İle Memur Alım İlanı Yayımladı!

Pütürge Belediyesi KPSS 60 Puan İle Memur Alım İlanı, Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az KPSS 60 Puan ile memur alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu...

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışma göstermek üzere 1 Ayniyat Saymanı, 1 Bilgisayar İşletmeni kadrosunda personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar


a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe verilmesi, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Özel Şartlar

  • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP3) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.pütürge.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

b) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

c) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

i) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

j) Bilgisayar İşletmeni unvanı için öğrenimi sırasında Bilgisayar dersi aldıklarına dair belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasının aslı veya noter onaylı örneği.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvuru esnasında istenilen belgeler belediyenin www.pütürge.bel.tr internet adresine şahsen veya iadeli posta yoluyla 28 Aralık 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuru yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.